Categoría: Ayudas

CO300C – SUBVENCIÓNS PARA A TRANSFORMACIÓN DIXITAL E MODERNIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL

OBXECTO: A concesión de subvencións para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal. BENEFICIARIOS: As persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas. REQUISITOS: 1.- Comerciantes retallistas: a.- Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia, que o domicilio […]

TR341D – XEMPRE AUTÓNOMO. PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

OBXECTO: 1.- A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral. 2.- Ao abeiro desta orde subvencionaranse as altas […]

CUOTA CERO PARA AUTÓNOMOS

La cuota cero para autónomos es una subvención autonómica dirigida a personas que emprenden por primera vez. Consiste en que, durante el primer y segundo año de actividad, los autónomos tendrán bonificadas el 100% de sus cotizaciones sociales. Actualmente está en vigor en Madrid, Andalucía y Murcia. Y con algunas limitaciones en Baleares y La Rioja. […]

ARTEIXO – Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la convocatoria de ayudas de Ayuntamiento de Arteixo adherido al Fondo de Financiación para la reactivación económica y social de la provincia. BDNS (Identif.): 531293 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la […]

AYUDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/530689) Primero.–Beneficiarios. Estas ayudas van dirigidas a laa personas trabajadoras autónomas, con o […]

Subvenciones y ayudas públicas Concello de Ribeira

Extracto del acuerdo da la Xunta de Goberno Local de 29 de octubre de 2020, por la que se convocan las ayudas para la reactivación económica y social del Concello de Ribeira, PEL-Reactiva. BDNS (Identif.): 530611 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, […]

Igape responde: asesoramento gratuíto a autónomos e pemes

AS MEDIDAS DE ACCIÓN INMEDIATA DISPOÑIBLES PERMITIRÁN ÁS EMPRESAS ADAPTARSE AO NOVO CONTEXTO Un conxunto de máis de 60 expertos e consultores especializados súmase ao equipo técnico do Igape para dar apoio e asesoramento e formar aos autónomos, os comercios e as empresas galegas a través da implantación de iniciativas de acción inmediata que contribúan […]

Culleredo – AXUDAS PARA PALIAR OS DANOS DA PANDEMIA COVID-19

No último trimestre deste ano saíran unhas axudas para paliar os danos da pandemia COVID-19 (a continuación faise un resumo das bases). As solicitudes terán que facerse obrigatoriamante a través da sede electrónica do Concello de Culleredo, polo que será necesario contar cun certificado dixital. Avisarase por diferentes medios de comunicación, na web do Concello […]

ARTEIXO – Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la convocatoria, del Programa de ayudas para el Fomento del Empleo, para el año 2020. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de […]

Programa Consolida Cambre «Ayudas municipales a la consolidación de empresas»

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/521660) Primero.- Beneficiarios. Las personas emprendedoras, sean autónomas individuales o socios/as de microempresa […]